بسم الله الرحمن الرحیم

یهود و نصاری در محک منطق

در وضع مطلوب انتظار میرود مدعیان و منکران یک بحث، از روش منطقی در ارائه و رد ادله خود بهره ببرند، اما به علت عدم تسلط بر دانش منطق و فرانگرفتن آن به صورت کاربردی، مشاهده نشده است کسی در ارائه و رد ادله از زبان معیار منطقی استفاده بکند. لذا بحث ها اکثرا دارای بار منطقی نیست، و مخاطبین، بحث ها را منطقی احساس نمیکنند. لذا ضروری است که اگر استدلالی بر مدعای خود ذکر میکنیم یا نقدی بر ادله دیگران وارد میکنیم، از زبان معیار منطقی استفاده کنیم تا مخاطب منطقی بودن بحث ها را احساس کند. در این مقاله سعی شده است تا منطقی بودن کلام امام رضا(علیهم السلام) به عنوان یک الگو و به صورت فنی و منطقی بررسی بشود