بسم الله الرحمن الرحیم

اثبات اشتراک معنوی وجود به روش منطقی

ازآنجا که فلسفه علمی برهانی است، استدلالهایی که بر مدعای خود ذکر می¬کند باید برهانی باشد، در صورتی که در عمل چنین نیست. لذا ضروری است تا استدلال¬های فلسفی به صورت منطقی بازسازی شود. بر این اساس در این تحقیق با رویکرد منطقی به فلسفه اسلامی و با روش کتابخانه¬ای در جستجوی اطلاعات و با روش برهان انی از طریق ملازمات عامه در تحلیل اطلاعات پس از بیان مسائل اصلی و فرعی، تبیین ضرورت و هدف از پرداختن به موضوع و ارائه نظریه مولف، سعی شده است تا دلائل، اشکالات به نظریه و پاسخ آنها، نظریات رقیب و نقدهای آن در بحث «اشتراک لفظی و معنوی وجود» در کتاب نهایه الحکمه بازسازی شود و در نهایت نتایج بحث مشخص بشود.

یهود و نصاری در محک منطق

در وضع مطلوب انتظار میرود مدعیان و منکران یک بحث، از روش منطقی در ارائه و رد ادله خود بهره ببرند، اما به علت عدم تسلط بر دانش منطق و فرانگرفتن آن به صورت کاربردی، مشاهده نشده است کسی در ارائه و رد ادله از زبان معیار منطقی استفاده بکند. لذا بحث ها اکثرا دارای بار منطقی نیست، و مخاطبین، بحث ها را منطقی احساس نمیکنند. لذا ضروری است که اگر استدلالی بر مدعای خود ذکر میکنیم یا نقدی بر ادله دیگران وارد میکنیم، از زبان معیار منطقی استفاده کنیم تا مخاطب منطقی بودن بحث ها را احساس کند. در این مقاله سعی شده است تا منطقی بودن کلام امام رضا(علیهم السلام) به عنوان یک الگو و به صورت فنی و منطقی بررسی بشود