بسم الله الرحمن الرحیم

روش تدریس اثربخش

درس‌های موجود به علت روش‌های غلط در انتقال علم اهدافی که برای تحصیل آن‌ها درنظرگرفته شده است را تأمین نمی¬کند. لذا برای دستیابی به اهداف تحصیلی هر علم بازنگری در روش‌های موجود انتقال علم و جایگزینی آن با روش اصولی و صحیح آن ضروری است. لذا نیازمند روش آموزشی که مبتنی بر آموزه¬های دین باشد احساس می¬شود. بر این اساس در این مقاله با رویکرد منطقی- فلسفی و با روش کتابخانه¬ای در جمع¬آوری اطلاعات و روش تحلیل مفهومی در تحلیل اطلاعات پس از تحلیل وجودی تدریس تا ذرات بنیادین آن و اشاره به نظر متفکرین اسلامی درروش آموزش و تبیین راهبرد اصلی تدریس بر اساس آیه دعوت، الگوریتم اجرایی آن‌ها بیان خواهیم کرد.