بسم الله الرحمن الرحیم

روش تفکر برتر

آموزش دانش منطق به سبکی متفاوت

0 +
سرفصل به صورت فیلم
0 +
خودآزمایی استاندارد
0 +
تمرین کاربردی
0 +
مسئله چالشی

مقدمات

تاریخچه منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

موضوع منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

مرتبه منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

منفعت منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

ابواب منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

روش آموزش منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

تعریف منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

اهداف منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

آینده شناسی منطق

قانون آلی یقی رعایته – عن خطا الفکر و هذا غایته

 

معرِّف

مباحث الفاظ

منطقی از دو جهت نیازمند به مباحث الفاظ است:
یکی از جهت ارتباط با دیگران و دیگری از جهت ارتباط با خود
در هر دو جهت نیز ممکن است خطا و اشتباه در الفاظ در معنا و مقصود وی اثر بگذارد و موجب مغالطه بشود. لذا منطقی به میزان لازم به مباحث الفاظ ورود میکند تا از چنین مغالطاتی جلوگیری کند

مباحث کلی

منطقی از دو جهت نیازمند به مباحث الفاظ است:
یکی از جهت ارتباط با دیگران و دیگری از جهت ارتباط با خود
در هر دو جهت نیز ممکن است خطا و اشتباه در الفاظ در معنا و مقصود وی اثر بگذارد و موجب مغالطه بشود. لذا منطقی به میزان لازم به مباحث الفاظ ورود میکند تا از چنین مغالطاتی جلوگیری کند

تعریف و تقسیم

منطقی از دو جهت نیازمند به مباحث الفاظ است:
یکی از جهت ارتباط با دیگران و دیگری از جهت ارتباط با خود
در هر دو جهت نیز ممکن است خطا و اشتباه در الفاظ در معنا و مقصود وی اثر بگذارد و موجب مغالطه بشود. لذا منطقی به میزان لازم به مباحث الفاظ ورود میکند تا از چنین مغالطاتی جلوگیری کند

حجت


قالب نیوزپیپر || طراحی قالب اختصاصی ، بهینه و حرفه ای