بسم الله الرحمن الرحیم

ویرایش یک

از تفکرات یک طلبه تمدنی

طلبه تمدنیکیست؟

تمدن شبکه پایدار سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی است که در صدد پاسخگویی به کل هرم نیازهای انسان است. جوهر تمدن سیستم ها و ساختارهایی است که آن تمدن را شکل می دهند. لذا زمانی تمدن شکل می گیرد که سیستم های آن تمدن شکل گرفته باشند از طرف دیگر طلبه یک اسلام شناس است و موظف است نظر اسلام در رابطه با موضوعات دنیوی و اخروی، خرد و کلان را بر اساس منابع معتر دین ارائه بدهد. لذا طلبه تمدنی کسی است که بتواند سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی را بر اساس نظر اسلام ارائه بدهد

طلبه تمدنی

12
موضوع مهم که باید بدانید

مقالات

مباحثی متنوع، مهم، کاربردی و منسجم، در قالب مقالاتی گردآوری شده که شاید جای دیگری آن ها را پیدا نکنید.

روش تفکر برتر

یکی از بزرگترین موانعی که در مسیر تفکر انسان قرار دارد و آدمی در اکثر موارد غافل از آن می باشد، مغالطه است. منطقدانان تلاش های بسیاری برای کشف مغالطات و ارائه روش صحیح تفکر انجام داده اند، اما به دلیل کمبود نمونه های عینی و به روز،

مغالطات

یکی از بزرگترین موانعی که در مسیر تفکر انسان قرار دارد و آدمی در اکثر موارد غافل از آن می باشد، مغالطه است. منطقدانان تلاش های بسیاری برای کشف مغالطات و ارائه روش صحیح تفکر انجام داده اند، اما به دلیل کمبود نمونه های عینی و به روز، هدفشان در مقام اجراء محقق نشده است. مغالطات به دنبال ارائه مثال هایی کاربردی و به روز است تا از این رهگذر به ملکه مغلطه شناسی دست پیدا کنیم

مکتب الوحی

دین شبکه ای از سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی است که خداوند برای هدایت بشر به سمت سعادت ابدی نازل کرده است. سیستم معرفتی دین یکی از معجزات آن است که علی رغم اهمیت آن مغفول مانده است. مکتب الوحی به دنبال زدودن غبارهایی است که روی این گنجیه ارزشمند نشسته است

کارگاه صرف کاربردی

دین شبکه ای از سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی است که خداوند برای هدایت بشر به سمت سعادت ابدی نازل کرده است. سیستم معرفتی دین یکی از معجزات آن است که علی رغم اهمیت آن مغفول مانده است. مکتب الوحی به دنبال زدودن غبارهایی است که روی این گنجیه ارزشمند نشسته است

روش برگزاری مسابقات علمی

دین شبکه ای از سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی است که خداوند برای هدایت بشر به سمت سعادت ابدی نازل کرده است. سیستم معرفتی دین یکی از معجزات آن است که علی رغم اهمیت آن مغفول مانده است. مکتب الوحی به دنبال زدودن غبارهایی است که روی این گنجیه ارزشمند نشسته است

خودآزمایی ها

دین شبکه ای از سیستم های معرفتی، قانونی و فرهنگی است که خداوند برای هدایت بشر به سمت سعادت ابدی نازل کرده است. سیستم معرفتی دین یکی از معجزات آن است که علی رغم اهمیت آن مغفول مانده است. مکتب الوحی به دنبال زدودن غبارهایی است که روی این گنجیه ارزشمند نشسته است

تقریرات

یهود و نصاری در محک منطق

در وضع مطلوب انتظار میرود مدعیان و منکران یک بحث، از روش منطقی در ارائه و رد ادله خود بهره ببرند، اما به علت عدم تسلط بر دانش منطق و فرانگرفتن آن به صورت کاربردی، مشاهده نشده است کسی در ارائه و رد ادله از زبان معیار منطقی استفاده بکند. لذا بحث ها اکثرا دارای بار منطقی نیست، و مخاطبین، بحث ها را منطقی احساس نمیکنند. لذا ضروری است که اگر استدلالی بر مدعای خود ذکر میکنیم یا نقدی بر ادله دیگران وارد میکنیم، از زبان معیار منطقی استفاده کنیم تا مخاطب منطقی بودن بحث ها را احساس کند. در این مقاله سعی شده است تا منطقی بودن کلام امام رضا(علیهم السلام) به عنوان یک الگو و به صورت فنی و منطقی بررسی بشود

دستنوشته ها